Tư vấn thiết kế

Thông thường, các mẫu tranh kính đều có thể thiết kế theo mục đích trang trí khác nhau.